مسئول واحد و دبیر کمیته پژوهش در آموزش:

سرکار خانم دکتر هدی احمری طهران رزومه

کارشناس کمیته پژوهش در آموزش: 

سرکار خانم طاهره رمضانی

 

واحد پژوهش در آموزش یکی از زیرمجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی است که با هدف ارتقاء كمي و كيفي فعالیت های پژوهشی در زمینه آموزش، هدفمند كردن تحقيقات آموزشي، ارائه مشاوره های پژوهشی و بسترسازي تصميم گيري هاي آموزشي با استفاده از نتايج طرح هاي كاربردي و نیز گسترش دسترسي به منابع آموزش پزشكي در دانشگاه راه اندازی شده است.

اهداف و وظایف واحد پژوهش در آموزش 
•    نیازسنجی و تعیین اولویت های پژوهش در آموزش
•    ایجاد و تقویت فرهنگ پژوهش در آموزش و روحیه تحقیق و جستجوگری در افراد
•    انجام طرح های تحقیقاتی برای تعیین علل مشکلات آموزشی موجود در سیستم آموزشی دانشگاه و تلاش در جهت برطرف نمودن آنها
•    پیگیری کاربردی نمودن نتایج طرح های پژوهش در آموزش
•    برگزاری کمیته های داوری طرح های تحقیقاتی در جهت سهولت مراحل اداری تصویب طرح ها
•    بررسی طرح های پیشنهادی مرکز توسعه آموزش پزشکی از دیدگاه تخصصی ومتدولوژی
•    برگزاری ژورنال کلاب های آموزشی جهت آشنایی با موضوعات آموزش پزشکی
•    ارائه مشاوره های پژوهشی به اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان علاقه مند
•    هدایت طرح های تحقیقاتی دانشجویان با موضوعات آموزش پزشکی 
•    تهیه و تدوین مقالات و کتب با موضوعات آموزش پزشکی 
•    معرفی مجلات داخلی و خارجی با موضوعات آموزش پزشکی 
•    برگزاری کارگاه های پژوهش در آموزش مقدماتی و پیشرفته
•    تهیه و جمع آوری مستندات طرح ها و به روزرسانی بانک اطلاعاتی واحد پژوهش در آموزش
•    قرار دادن گزارش نهایی طرح های واحد بر روی سایت با حفظ حقوق معنوی مجری جهت استفاده پژوهشگران

فایل ها