مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی قم

پیام تبریک مدیر EDC به دنبال درخشش دانشجویان دانشگاه در المپیاد کشوری

پیام تبریک مدیر EDC به دنبال درخشش دانشجویان دانشگاه در المپیاد کشوری

درخشش دانشجویان علوم پزشکی قم در دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

درخشش دانشجویان علوم پزشکی قم در دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

اعزام تیم المپیاد در حیطه کارآفرینی به مرحله کشوری

اعزام تیم المپیاد در حیطه کارآفرینی به مرحله کشوری

راه یابی تیم کارآفرینی به المپیاد کشوری

راه یابی تیم کارآفرینی به المپیاد کشوری

اخبار و اطلاعیه‌ها

اخبار اختصاصی

آرشیو
درخشش دانشجویان علوم پزشکی قم در دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

درخشش دانشجویان علوم پزشکی قم در دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

درخشش دانشجویان علوم پزشکی قم در دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

1399/12/13

آمار معاونت

دانشجویان
هیئت علمی
رشته و گرایش
بیمارستان‌ها
مراکز درمانی
درمانگاه‌ها