دکتر ذبیح اله قارلی پور     سرپرست مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

روح الله صفائی پور          کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

زهرا تابش نیا                کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

سکینه باقری             کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

فایل ها