کمیته آموزش اساتید:
رایج ترین و مؤثرترین روش برای آموزش استادان، ارائه كارگاه های آموزشی است. مراكز توسعه آموزش پزشكی از طریق كارگاه های آموزشی، استادان را با جدیدترین روش های آموزش و ارزیابی آشنا كرده و بدین ترتیب در ارتقای كیفی آموزش و در نتیجه در تربیت نیروی انسانی كارآمد نقش بسزایی را ایفا می كنند.

هدف کلی:
ارتقاء توانمندی آموزشی و پژوهشی مدرسان دانشگاه

اهداف جزئی:
• نیاز سنجی در حیطه های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی و مدرسین
• طراحی و برگزاری کارگاههای آموزشی آموزش بالینی و تئوری
• افزایش کمی و کیفی تولیدات آموزشی
• جلب مشارکت، عضویت و فعالیت اعضای هیات علمی
• ایجاد ارتباط با سایر مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور جهت انتقال تجارب
• آموزش و تشویق اعضای هیات علمی در استفاده از تکنولوژی آموزشی پیشرفت
• پیشنهاد تمهیدات لازم جهت ارتقاء سطح دانش مدرسان
• بهبود مهارت های آموزشی اعضای هیأت علمی
• بهبود کیفیت مشاوره و راهنمایی دانشجویان
• جذب اعتبارات مورد نیاز کمیته آموزش
• سیاستگزاری وتدوین برنامه های آموزشی لازم جهت ارتقاء سطح علمی و توانمندیهای اعضاء هیئت علمی
• برنامه ریزی، اجرا ونظارت بر برنامه های آموزشی ویژه اعضاء هیئت علمی
• تدوین شیوه و اجرا ارزشیابی برنامه های آموزشی برگزار شده از نظر محتوی، اجرا و وضعیت مدرسین
• تعیین ویژگیها و معیارهای مدرسین كارگاهها و ارائه الگوی مناسب برای انتخاب مدرسین
• انجام پژوهش در زمینه ارتقاء كیفیت آموزش مدرسین
• تهیه بانك اطلاعاتی از وضعیت كارگاهها اعم از آموزشی وتخصصی
• تهیه بانك اطلاعاتی از مدرسین مباحث مختلف كارگاهها
• ارتقاء معلومات اساتید درباره روشهای یادگیری فعال در چگونگی مسوولیت دانشجویان در قبال یادگیری

فایل ها