دانشگاه‌های علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اراک http://www.arakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه http://www.umsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://www.arums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان http://www.mui.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اهواز http://www.aums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ایران http://www.iums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ایلام http://www.medilam.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بابل http://www.mubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس http://www.hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر http://www.bpums.com
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند http://www.bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تبریز http://www.tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران http://www.tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس http://www.modares.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی جهرم http://www.jums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان http://www.rums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زابل http://www.zbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان http://www.zdmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زنجان http://www.zums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار http://www.medsab.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی سمنان http://www.sem-ums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود http://www.shmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد http://www.skums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://www.sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شیراز http://www.sums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی فسا http://www.fums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی قزوین http://www.qums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی قم http://www.muq.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کاشان http://www.kaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کردستان http://www.muk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کرمان http://www.kmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه http://www.kums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گلستان http://www.goums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گناباد http://www.gmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گیلان http://www.gums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی لرستان http://www.lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://www.mazums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مشهد http://www.mums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی همدان http://www.umsha.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج http://www.yums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد http://www.ssu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی بقية الله (عج) http://www.bmsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكی ارتش http://www.armyums.ac.ir/
دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی http://www.uswr.ac.ir
دانشگاه شاهد http://www.shahed.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشكی تهران http://www.iautmu.ac.ir
     

 

فایل ها