اعضا کمیته مشورتی دانشگاه علوم پزشکی قمرییس کمیته: دکتر عادلی؛ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
معاون کمیته: دکتر محبی؛ معاون EDC
دبیر کمیته: سروش شریفی مقدم؛ پزشکی 92

دانشکده پزشکی
سرکار خانم مهسا بشارتی: 89
جناب آقای سجاد رضوان: 90
سرکار خانم زهرا مهرابی: 91
سرکار خانم سمیه محمدی: 93
سرکار خانم فاطمه‌سادات رضوی‌نیا: 94

دانشکده دندانپزشکی
سرکار خانم مژگان حیاتی؛ 90
جناب آقای مرتضی سعیدی؛ 90

دانشکده بهداشت
جناب آقای حسین تاجیک؛ بهداشت محیط 93
سرکار خانم حدیث قجری؛ بهداشت عمومی 92
سرکار خام فاطمه میرشکاری؛ مهندسی بهداشت حرفه‌ای 93

دانشکده پرستاری – مامایی
سرکار خانم فریبا اسلامی مقدم؛ پرستاری 92
سرکار خانم گیتی هاشمی‌هزاوه؛ مامایی 94
جناب آقای سیدابوالفضل خاتمی؛ پرستاری 94

دانشکده پیراپزشکی
سرکار خانم مینا رنجبر؛ هوشبری 93
جناب آقای مسعود فرهمند؛ فوریت‌های پزشکی 94
جناب آقای علی رحیمیان؛ فوریت‌های پزشکی 94

فایل ها