معرفي اعضاء

دکتر سید جلال الدین اسحق حسینی      مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

 

دکتر ذبیح اله قارلی پور              معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

روح الله صفائی پور          کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

 

 

 

زهرا تابش نیا                کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

سکینه باقری             کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

لینکهای مهم
همایشها و سمینارها
سامانه های مرتبط