مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی قم

اعزام تیم المپیاد در حیطه کارآفرینی به مرحله کشوری

اعزام تیم المپیاد در حیطه کارآفرینی به مرحله کشوری

راه یابی تیم کارآفرینی به المپیاد کشوری

راه یابی تیم کارآفرینی به المپیاد کشوری

اخبار و اطلاعیه‌ها

اخبار اختصاصی

آرشیو
وبینارهای دوشنبه های آموزش

وبینارهای دوشنبه های آموزش

وبینارهای دوشنبه های آموزش با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می گردد.

99/08/19

اطلاعیه‌ها و رویدادها

آرشیو
بیست و دومین همایش کشوری آموزش پزشکی

بیست و دومین همایش کشوری آموزش پزشکی

بیست و دومین همایش کشوری آموزش پزشکی

99/11/19

آمار معاونت

دانشجویان
هیئت علمی
رشته و گرایش
بیمارستان‌ها
مراکز درمانی
درمانگاه‌ها