مراحل اجراي برنامه آموزش پزشكي پاسخگو

 Socially accountable medical education (SAME)

 

توجيه برنامه با توجه به اصول قانوان اساسي:

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن محوري برشمردن سلامت کامل و جامع انسان، بهداشت و درمان را از جمله نيازهاي اساسي مي شناسد ودولت را مكلف كرده است تا تمامي منابع،  امكانات و ظرفيت هاي  خود را جهت تامين، حفظ و ارتقاي سطح سلامت افراد كشور بسيج كند ( اصول 3،29،43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران).

 

 توجيه برنامه با توجه به سند برنامه چهارم :

با توجه به سند ملي برنامه چهارم توسعه در بخش بهداشت و درمان كشور، نظام جامع سلامت به منظور  پاسخ به  نقش ها و نيازهاي  جديد، توانمندسازي نيروي انساني موجود و تربيت نيروي انساني جديد اصلاحات آموزشي به عمل خواهد آورد.

 

توجيه برنامه با توجه به سند چشم انداز 20 ساله كشور :

يکي از پنج محور اصلي چشم انداز 20 ساله کشور در افق 1404، دستيابي به جايگاه اول علمي و فناوري در سطح منطقه، تعيين شده است. در چشم‌انداز بيست ساله، مشخّصات جامعه سالم ايراني چنين توصيف شده است :“. . . برخوردار از سلامت، ‌رفاه، امنيّت غذايي، ‌تامين اجتماعي، فرصت هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، ‌نهاد مستحكم خانواده، ‌به دور از فقر، ‌فساد، ‌تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب.“ 1 ـ تامين، ‌حفظ و ارتقاء سلامت افراد جامعه، 2 ـ پاسخگويي به نيازهاي غيرپزشكي مردم و  3ـ مشاركت عادلانه در تامين منابع مالي.

 

چشم انداز برنامه:

ما برآنيم تا با اجراي اين برنامه، نظام آموزش پزشكي كشور را در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه، و در راستاي تحقق برنامه توسعه چهارم كشور در حوزه سلامت، ارتقا دهيم به گونه‌اي كه در انتهاي برنامه به يك ساختار مناسب و پويا در آموزش پزشكي در تمامي مقاطع در كشور دست يابيم.

 

اهداف برنامه:

هدف اصلي برنامه:

·        ارتقاي نظام آموزش پزشكي كشور در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه

 

اهداف فرعي برنامه

·        تدوين كوريكولوم آموزشي در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه به تفكيك رشته و مقطع تحصيلي

·        طراحي نظام پايش كوريكولوم آموزش در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه به منظور حفظ پويائي آن

·        طراحي شاخص‌هاي ارزشيابي برنامه آموزش در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه

·        طراحي نظام شناسائي و ارزيابي نيازهاي واقعي جامعه در حوزه سلامت در كشور

·        طراحي برنامه‌هاي توانمند سازي در دانشگاه‌ها و گروه‌هاي آموزشي در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي جامعه

·        اصلاح كوريكولوم آموزشي گروه‌هاي آموزشي در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي جامعه

·    طراحي نظام انگيزشي مناسب براي سياستگذاران، اساتيد، دانشجويان، ارائه كنندگان خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه

 

مراحل اجراي برنامه در كشور

مدت اجراي برنامه 3 سال (1387 تا 1390)

الف: فاز اول برنامه ( ارزيابي وضعيت موجود)

1.       تعيين كميته راهبردي آموزش پزشكي جامعه نگر در وزارت بهداشت

 1. مرور وسيع منابع و بررسي وضعيت COME و Social accountable medical education (SAME) در ايران و جهان
 2. انجام مطالعات KAP و نياز سنجي در دانشجويان، اساتيد، مديران و سياستگذاران سلامت، ارائه كنندگان خدمات و ساير ذي‌نفعان آموزش پزشكي كشور
 3. برگزاري همايش (هم انديشي)با حضور روساي دانشگاه‌ها، معاونين آموزشي، روساي EDC، مديران ادارات منتخب وزارت‌خانه، نمايندگاني از فراگيران، نمايندگاني از اساتيد، نمايندگاني از گروه‌هاي آموزشي

 

ب: فاز دوم برنامه (تدوين برنامه راهبردي)

 1. Stakeholder analysis در آموزش پزشكي
 2. SWOT Analysis از COMEو(SAME) Social accountable medical education در ايران
 3. تدوين برنامه استراتژيك (SAME) Social accountable medical education در ايران (حداقل بازه زماني 5 ساله)

 

ج: فاز سوم برنامه (طراحي و تدوين كوريكولوم و نظام پايش و ارزشيابي)

 1. بررسي الگوهاي COME و (SAME) Social accountable medical education و تهيه يك مدل بومي براي اجراي(SAME) Social accountable  medical education در ايران
 2. بازديد از كشورهاي انگلستان (NHS)، مالزي و نيجريه و بررسي نظام ارائه خدمات با توجه به اجراي COME در اين كشورها
 3. تدوين كوريكولوم(SAME) Social  accountable medical education در ايران ( به تفكيك رشته و در مقاطع عمومي و تخصصي و در تعامل با كميته پزشكي عمومي)
 4. طراحي يك نظام پايش و ارزشيابي مداوم در(SAME) Social accountable medical education در ايران
 5. طراحي شاخص‌هاي مورد نياز براي ارزشيابي اجراي(SAME) Social accountable medical education در ايران
 6. ايجاد نظام انگيزشي مناسب براي اساتيد، دانشجويان و ارائه كنندگان خدمات در زمينه تحقق(SAME) Social accountable medical education

 

د: فاز چهارم برنامه (اجراي آزمايشي طرح)

 1. اجراي آزمايش طرح در 3 دانشگاه علوم پزشكي كشور (تيپ1 و 2و 3)
 2. پايش و ارزشيابي مداوم برنامه پايلوت و در صورت نياز اصلاح برنامه

 

ه: فاز پنجم برنامه (اجراي برنامه‌هاي توانمندسازي دانشگاه‌ها)

 1. برگزاري كارگاه‌هاي(SAME) ‍‍ Social accountable medical education براي EDC دانشگاه‌ها
 2. برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي(SAME) Social accountable medical education  براي كميته‌هاي راهبردي گروه‌هاي آموزشي
 3. به كارگيري نظام آموزشي(SAME) Social accountable medical education در گروه‌هاي آموزشي و اصلاح كوريكولوم آموزشي آنها توسط كميته‌هاي راهبردي مربوطه ‌
 4. تشكيل كميته‌هاي اجرائي محلي و دانشگاهي با توجه به ويژگي‌هاي بومي و امكانات بالقوه و بالفعل موجود در دانشگاه‌ها و استانها
 5. ارتقاي نگرش جامعه نگر و جلب حمايت سياستگذاران و مديران اجرائي در حوزه سلامت در كشور (مديران وزارت‌خانه، تامين اجتماعي، كميته بهداشت و درمان مجلس و ...............)

 

 

فایل ها