كمیته برنامه ریزی درسی - آموزشی

همگام با تحولات شگرفی كه در عصر حاضر در همه شاخه های علوم و تكنولوژی و به ویژه علوم پزشكی پدید آمده است، تدوین برنامه های آموزشی مبتنی بر امكانات، شرایط و نیازهای جدید یكی از مسئولیت های عمده مراكز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی است.
تدوین برنامه آموزشی در تمامی سطوح دانشگاه، گروههای آموزشی، دوره ها یا واحدهای درسی، یک امر کاملاً ضروری است. تعریف اهداف، کمک به تدوین دوره ها و محتوای مواد درسی، باید همگی به عنوان بخشی از وظیفه مرکز توسعه آموزش، در تدوین برنامه، مدّ نظر قرار گیرد.
برای نیل به این اهداف، طراحی و تنظیم برنامه های آموزشی مناسب در همه سطوح و رشته های علوم پزشكی اعم از نیازسنجی و تعیین اهداف آموزشی، تدوین طرح درس و محتوای آموزشی دروس، بازنگری برنامه های درسی موجود در دانشكده ها و ... از اهم وظایف این مراكز محسوب می گردد. مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی شیراز در زمینه برنامه ریزی آموزشی كوشیده است تا با ارائه مشاوره و همكاری در بازنگری درسی و تهیه طرح درس گروههای آموزشی زمینه ارتباط بیشتر دانشكده های مختلف با این مركز را فراهم آورد.
بدیهی است در تدوین برنامه های درسی باید به اصولی از قبیل الگوهای برنامه درسی، اهداف برنامه، روشهای تدریس و نحوه ارزشیابی توجه نمود. در دانشکده های پزشکی و دیگر مراکز آموزشی، بازنگری و تجدید نظر در برنامه درسی را می توان توسط کمیته ای به نمایندگی از کلیه گروههای آموزشی به اجرا در آورد. یکی از عمده ترین وظایف واحد برنامه ریزی،بررسی برنامه های درسی رشته های جدید بالاخص در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و هچنین تغییرات صورت گرفته یا مورد نیاز در برنامه های درسی مصوب و در حال اجرا می باشد.

هدف كلی:
كمك به طراحی یك دوره درسی به روش نظام یافته و ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی

اهداف جزئی وشرح وظایف:
• تبیین راهكارهای مناسب برای طراحی یك دوره درسی به روش نظام یافته
• آشنایی اعضاء وهیئت علمی با نحوه نگارش طرح درس واهدف آموزشی وبام بندی آنها
• كوشش در جهت تدوین طرح درس ونگارش اهداف برای كلیه در وس
• معرفی و تعیین رفرنس ها مورد نیاز دانشجویان و اساتید با كسب نظر از اساتید
• تهیه و تدوین استانداردها و حداقل های آموزشی
• تهیه و تدوین سرفصل های جدید بر مبنای ارزشیابی های انجام شده
• برنامه ریزی درسی و نظارت بر حسن انجام آن در دانشكده ها
• تدوین شاخص و انجام اقدامات جهت بهبود برنامه های آموزشی (course plan)
• بازنگری و بهبود برنامه های آموزشی موجود در دانشکده ها
• تدوین شاخص و انجام اقدامات جهت انطباق برنامه های آموزشی با نیازهای جامعه
• تدوین شاخص و انجام اقدامات جهت انطباق برنامه های آموزشی با وظایف آینده دانشجویان
• بهبود کیفیت مدیریت آموزشی دانشگاه
• ساماندهی پژوهشهای مرتبط با آموزش به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی
• تعیین نیازها، اولویت ها و عناوین برنامه های آموزشی مداوم به تفکیک گروههای هدف

شرح وظایف:
• برگزاری جلسات كمیته برنامه ریزی درسی به طور منظم
• توجیه وتشویق اعضاء هیئت علمی جهت نگارش طرح درس واهداف آموزشی
• برگزاری كارگاههای آموزشی تدوین طرح درس ونگارش وبام بندی اهداف آموزشی
• بررسی طرح درسها واهداف آموزشی نگارش شده وارائه بازخورد جهت اصلاح اشكالات موجود
• كوشش در جهت تدوین طرح درس ونگارش اهداف برای كلیه دروس
• تشكیل شورای منابع لاتین و فارسی
• تعیین رفرنسهای مورد نیاز با كسب نظر اساتید
• تهیه رفرنس های مورد نیاز و تكمیل كتابخانه ها
• همكار ی با اساتید جهت تدوین و تالف درسنامه با همكاری درسنامه با همكاری شورای انتشارات دانشگاه

فایل ها