مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

طرح درس های ارائه شده

سال تحصیلی90-89

 

استاد

 

نام درس

 

گروه هدف

 

نیمسال

زهرا عابدینی

پرستاری کودک بیمار

پرستاری

اول

زهرا عابدینی

کارآموزی بیماریهای کودکان

پرستاری

اول

سعیده حیدری

اصول وفنون

پرستاری

اول

سعیده حیدری

داخلی جراحی2

پرستاری

اول

سعیده حیدری

کارآموزی داخلی جراحی1

پرستاری

اول

سعیده حیدری

داخلی جراحی 4

پرستاری

اول

سید احمد بطحایی

چشم وگوش

پرستاری

اول

سید احمد بطحایی

دستگاه ادراری تناسلی پستان

پرستاری

اول

سید احمد بطحایی

اصول و فنون

پرستاری

اول

هدی احمری طهران

بهداشت مادرو کودک

مامایی

اول

ناهید مهران

کارآموزی بارداری وزایمان2

مامایی

اول

ناهید مهران

بارداری زایمان1و2

مامایی

اول

ناهید مهران

بیماریهای زنان

فوریتهای پزشکی

اول

عصمت جعفربیگلو

بیماریهای زنان

پزشکی

اول

محمود ناطقی رستمی

انگل شناسی پزشکی

پزشکی

اول

اکرم حیدری

بهداشت عمومی2 اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها (تئوری و عملی)

پزشکی

اول

دکتر اخوان

نفرولوژی کودکان

پزشکی

اول

اشرف خرمی راد

بهداشت جامعه 1

پرستاری

اول

اشرف خرمی راد

بهداشت جامعه 2

پرستاری

اول

مرضیه رئیسی

بهداشت مادر و کودک

مامایی

اول

مرضیه رئیسی

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان1

پرستاری

اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل ها